Výrok: Ak nie sme dobrovoľne dobrí k všetkým, budeme ku každému mimovoľne zlí . (J. Ruskin)
Obchodné podmienkyKategória: Hlavná -> Ochrana osobných údajov

Otázky
·  Ochrana osobných údajov

Odpovede
·  Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Avšak na to, aby sme vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, zásadách a právach podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Kto je správcom údajov – komu dávate svoj súhlas?

Sme spoločnosť NUMEROLOGIA.SK, s.r.o., Šišov 194, 956 38 Šišov, IČO: 44820917, DIČ 2022850995, IČ DPH SK 2022850995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro a pod vložkou číslo: 21806/R. Pri návšteve našich stránok www.numerologia.sk, www.mystika.sk, ktoré prevádzkujeme, používaní nami poskytovaných služieb v súvislosti s týmito stránkami alebo odoberaním informačných e-mailov, nám dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujeme a používame ich, tak zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávame ako Prevádzkovateľ, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších Sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú alebo budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovanie údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@numerologia.sk  alebo info@mystika.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti  vyžadované platnou legislatívou, špeciálne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
 • Spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu , plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Na našich stránkach poskytujeme bezplatné aj platené služby, ktoré môžete využívať bez registrácie aj po registrácii na váš užívateľský účet. Využívanie platených služieb prostredníctvom formuláru na www.mystika.sk je možné bez registrácie. Pre využívanie platených služieb v e-shope na www.numerologia.sk je nutná registrácia užívateľského účtu. Údaje získavame z kontaktných formulárov a cookies.

Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu (uzatvorenie zmluvy na diaľku):

1) Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch pre účely registrácie, vedenia archívu registrovaných užívateľov marketingu  a zasielania informačných e-mailov (newsletterov) e-mailom:
 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
 • nick, kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy,
Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy. Ak vás e-maily obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@numerologia.sk. Prípadne súhlas so zasielaním noviniek môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

2) Zoznam osobných údajov spracúvaných v e-shope a prostredníctvom kontaktných formulárov pre zaistenie procesu vybavenia objednávky za služby, tovary, konzultácie, kurzu alebo účasť na seminári osobne, e-mailom, alebo telefonicky:
 • pohlavie, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia,
 • meno, priezvisko a titul, číslo občianskeho preukazu, alebo pasu, IČO, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu - podnikateľa,
 • nick, kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy, číslo bankového účtu,
 • fotografická dokumentácia - na živých akciách - kurzoch a seminároch,
3) Zoznam osobných údajov pre aplikačný softvér:
 • meno, priezvisko a titul, číslo občianskeho preukazu, alebo pasu, IČO, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu - podnikateľa,
 • číslo bankového účtu, kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy
Tieto údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku (online) zaškrtnutím checkboxu pod objednávkovým formulárom.

V prípade, ak si k plateným službám požiadate o vystavenie daňového dokladu, údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

4) Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch účtovnícka agenda:
 • meno, priezvisko a titul, národnosť, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, IČO, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu - podnikateľa,
 • kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy,
 • čísla bankových účtov,

Cookies

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame i niektoré ďalšie informácie – IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.
Cookies používame pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok napr. na zapamätanie stavu vyplneného formulára, po prihlásení, aby vám boli zobrazované relevantné informácie a podobne. Ide o oprávnený záujem Prevádzkovateľa, keďže vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky aktuálne známe technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Vaše osobné údaje sú použité výhradne pre výpočty horoskopov. S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame tretím stranám. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (externé firmy), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov, voláme ich aj Sprostredkovatelia.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Sprostredkovatelia

Pre zaistenie riadneho chodu spoločnosti Prevádzkovateľa, a poskytnutia kvalitných služieb pre vás, majú prístup k vašim osobným údajom aj špecializovaní poskytovatelia služieb - Sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania):
 • poskytnutia online služieb v rozsahu činnosti astrológov, numerológov, veštenie z kariet a iných podkladov – spojené s počítačovým spracovaním údajov a administratívnymi službami,  menovite spoločnosť Sinara s.r.o.,
 • poskytnutia služieb v rozsahu činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov - konzultačné, poradenské a tréningové služby oblasti ľudských zdrojov (kaučing) - Sinara s.r.o.
 • poskytnutia webhostingu a IT služieb – Allweb, s.r.o, Armin spol s r.o., Facebook, Google,
 • spracovania účtovnej agendy a účtovníctva – KROS a.s., Monika Vácvalová – EKONOM,
s ktorými máme, samozrejme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sú v súlade s GDPR.


Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na:
 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.
Ak sa domnievate, že spracovávaním vašich osobných údajov bolo zasiahnuté do vašich práv, máte možnosť obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Doba uloženia údajov

Vaše osobné údaje nevyhnutné na vytvorenie objednávky budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvného vzťahu, a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania, ako i zachovania všetkých nárokov z príslušného zmluvného vzťahu v rozsahu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov. Po uplynutí týchto lehôt budú vaše osobné údaje vymazané. Ostatné osobné údaje (e-mail, telefón, pohlavie, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, hodinu narodenia, miesto narodenia - ak aj nepovinné položky vyplníte v kontaktných formulároch - a história komunikácie) budú uchovávané 3 roky od vašej poslednej objednávky.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na e-mailovú adresu info@numerologia.sk  alebo priamo písomne na adresu spoločnosti.

Tieto zásady spracovania osobných údajov naberajú účinnosť 25.5.2018.
 

[ Nahor ]Zodio je stránka, ktorá Vám podľa astrológie zobrazí zhodu s ostatnými užívateľmi. Pri výpočte sa porovnávajú vzájomné pozície planét a astrologických bodov.